Kurs i egzamin mistrz dekarz

5 999,00 

Kurs i egzamin mistrz dekarz.

9 w magazynie

Opis

Kurs i egzamin mistrz dekarz

Kurs i egzamin mistrz dekarz, to cykl szkoleń i państwowy egzamin realizowany od 12 lat przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Chcesz potwierdzić kwalifikacje ? Masz doświadczenie ale nigdy nie potwierdziłeś swoich umiejętności ? Pracujesz za granicą a brakuje Ci potwierdzenia kwalifikacji mistrzowskich ? Chcesz więcej zarabiać ?  Planujesz otworzyć firmę za granicą ? Brakuje Ci punktów do przetargów ?  Zrób zawód dekarz!

Ten kurs jest dla Ciebie. Z naszych usług skorzystało już ponad 8000 osób.

Termin egzaminu: 27 marzec 2024

Rezerwacja = zgłoszenie + wpłata

koszt – 5.999,00 zł

Numer konta: 34 1020 1055 0000 9002 0226 5759

Termin kursu: zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane przez Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie w okresie od 15 marca do 27 marca.

•15 marca szkolenie fizyka dachu, wentylacja połaci, mostki termiczne, montaż okna dachowego, odwodnienia dachów.

•18 marca dachówka ceramiczna, naroże, okap, kalenica

•19 marca miękki kosz

•20 marca membrana Leadax do dachów płaskich

•21-22 marca papa termozgrzewalna

•25-26 marca panel zatrzask z obróbkami blacharskimi, blachodachówka

27 marca egzamin

 

Wymagania:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty

-Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
-Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze) lub:
-Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym dyplomie mistrzowskim.
-Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
-Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
-Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego dokonanej wyłącznie na podany rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

 

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego, czyli cykl szkoleń praktycznych i teoretycznych jest zbiorem dobrowolnych zajęć przygotowanych w oparciu o nasze doświadczenia, standardy egzaminacyjne oraz podstawy programowe. Szkolenia dotyczą popularnych w Polsce pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich i blacharskich. Program szkoleń zawiera wiedzę teoretyczną, praktyczną, ćwiczenia praktyczne technik dekarskich i blacharskich pod okiem najlepszych trenerów.

 

Przebieg egzaminu:

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Czas trwania etapu praktycznego egzaminu mistrzowskiego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Dz. U. z 13 stycznia 2017 r., poz. 89, par. 13.1)

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie lub Ośrodku Kształcenia Dekarzy PSD w Pruszkowie

Część pisemna polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

-rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
-dokumentacja działalności gospodarczej,
-rysunek zawodowy,
-zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
-podstawowe zasady ochrony środowiska,
-podstawowe przepisy prawa pracy,
-podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
-podstawy psychologii i pedagogiki,
-metodyka nauczania.

 

Na każdy wyżej wymieniony temat zdający udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

-technologia,
-maszynoznawstwo,
-materiałoznawstwo.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu.

Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

<<pobierz wniosek>>

Koszt egzaminu:

Egzamin mistrzowski – 1.740,52 zł.

Koszt kursu: 4258,48zł

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy legitymujący się aktualną legitymacją członkowską otrzymują dofinansowanie w kwocie 1000zł.

 

Miejsce kursu: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Pruszków 05-800 ul. Promyka 24/26

Kontakt: 509447590

Dokumenty proszę wysyłać na adres mazowieckie@dekarz.com.pl

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 89 z późn. zm.),