Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona internetowa o nazwie szkoleniadekarzy.pl, dalej zwany „Stroną”, jest własnością Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem ul. Puławską 405; 02-801 Warszawa, NIP 5272241453, KRS 0000154618, e-mail: okd@dekarz.com.pl, zwany dalej „Sprzedający”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi związane z organizacją profesjonalnych kursów i szkoleń dla dekarzy

1.3. Regulamin Strony szkoleniadekarzy.pl, zwanego dalej „Regulaminem”, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.). Regulamin jest udostępniany Klientom przed zawarciem umowy za pośrednictwem odnośnika umieszczonego na stronie głównej serwisu szkoleniadekarzy.pl, w sekcji „Regulamin”. Klient ma prawo do pobrania Regulaminu oraz do wydrukowania go. Regulamin jest również udostępniany na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i zachowanie jego treści za pomocą używanego przez Klienta systemu teleinformatycznego.

1.4. Terminem „Klient” w rozumieniu Regulaminu jest osoba pełnoletnia dokonująca zamówienia lub zakładająca konto w ramach Strony, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Pojęcie „konsument” odnosi się do Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowią inaczej.

1.5. Aby korzystać ze Strony, Klient musi samodzielnie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz wykonywanie na nich operacji, połączenia z Internetem, używania przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego odbieranie wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia, że Strona działa poprawnie przy użyciu następujących przeglądarek:

 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
 • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
 • Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, która umożliwia wygodne przeglądanie Strony, wynosi 1024×768 pikseli.

1.6. Korzystanie ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, zwłaszcza naruszające dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócające funkcjonowanie Strony, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jest zabronione.

2. Dokonywanie zamówień

2.1. Możliwość dokonywania zamówień na Stronie istnieje przez całą dobę, niezależnie od pory dnia. Warto jednak zaznaczyć, że realizacja zamówień składanych poza standardowymi godzinami pracy (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 10:00 do 18:00) rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym.

2.2. Zamówienia na Stronie dokonuje się za pomocą środków elektronicznych, gdzie adres e-mail i hasło Klienta stanowią sposób identyfikacji oraz składania zamówień.

2.3. Podanie wszelkich informacji przez Klienta, w tym danych osobowych, jest dobrowolne. Niemniej jednak, brak podania wymaganych informacji uniemożliwi zrealizowanie zamówienia.

2.4. Proces składania zamówienia przez Klienta obejmuje:

 • przejście na Stronę szkoleniadekarzy.pl;
 • wybór produktów, dodanie ich do koszyka, określenie ilości oraz wybór preferowanej formy płatności;
 • akceptację niniejszego Regulaminu, podsumowania zamówienia oraz wybranych opcji płatności poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam” z zobowiązaniem do zapłaty.

2.5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, oraz zobowiązanie do zapłaty za zamówiony kurs lub szkolenie oraz pokrycia kosztów transakcji.

2.6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza wszystkie istotne szczegóły, wysyłając e-mail na podany przez Klienta adres. Sprawdza również dostępność zamówionego towaru. Jeśli dany produkt jest niedostępny, Klient zostaje o tym poinformowany drogą mailową. Może mu również zostać zaoferowane przedłużenie czasu oczekiwania na dostawę, na co Klient może wyrazić zgodę lub zrezygnować z zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Klienta skutkuje anulowaniem zamówienia.

2.7. Potwierdzenie dostępności towaru i skierowanie zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie e-maila na adres podany przez Klienta, zawierającego prośbę o dokonanie płatności. Z momentem otrzymania tego e-maila przez Klienta zawierana jest umowa sprzedaży między nim a Sprzedającym.

2.8. Umowa sprzedaży zawierana jest tylko w języku polskim.

3. Realizacja zakupionej usługi oraz zwroty

3.1. Realizacja zakupionej usługi odbywa się w uzgodnionym przez Ośrodek Szkolenia Dekarzy miejscu i terminie, który odpowiada za przeprowadzenie szkolenia.

3.2. Sprzedający ma prawo przerwać szkolenie w dowolnym momencie, jeśli uzna, że Klient nie spełnia warunków do jego kontynuacji z powodu słabego zaangażowania, trudności w przyswajaniu nowej wiedzy. W przypadku przerwania szkolenia z powodów określonych w pkt. 3.2, Klientowi przysługuje zwrot części kwoty odpowiadającej niewykorzystanemu szkoleniu.

3.3. Klient zobowiązany jest spełnić wymagania stawiane kandydatom do odbycia szkolenia, które są opisane w szczegółach dotyczących konkretnego kursu.

3.4. Klient będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku przysługuje mu możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki pomniejszonej o kwotę 100 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów manipulacyjnych.

3.5. Klient niebędący konsumentem ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. W takiej sytuacji może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne w następujących proporcjach:

 • rezygnacja co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia – koszty manipulacyjne stanowią 50% wartości kursu,
 • rezygnacja co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia – koszty manipulacyjne stanowią 90% wartości kursu,
 • rezygnacja mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia – koszty manipulacyjne stanowią 100% wartości kursu.

3.6. Realizacja usługi ma miejsce po opłaceniu pełnej kwoty za szkolenie.

3.7. Usługę należy zrealizować tylko w terminie i miejscu wybranym podczas składania zamówienia. Ewentualne zmiany terminarza w odbywaniu szkolenia bez ponoszenia kosztów pozostają w gestii Sprzedającego.

4. Płatności

4.1. Klient może wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności:

 • przelew bankowy;
 • płatność kartą z wykorzystaniem serwisu PayU;
 • przelew online z wykorzystaniem serwisu PayU.

4.2. Ceny towarów są wyrażane w polskiej walucie i zawierają podatek VAT. Nie obejmują one jednak kosztów dostawy ani opłat związanych z wybranym sposobem płatności, które są informowane Klienta osobno, najczęściej na początku procesu składania zamówienia.

4.3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana faktura VAT na dane podane podczas składania zamówienia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

5.1. Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od zawartej umowy sprzedaży z Sprzedającym bez podawania przyczyn, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia. Dla zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłane na adres e-mail Sprzedawcy.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z punktem 5.1, umowa uważana jest za nieważną, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

5.3. Koszty zwrotu Towaru ponosi klient.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje klientów niebędących konsumentami. W przypadku konsumentów, prawo to nie obejmuje umów sprzedaży dotyczących treści cyfrowych, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia.

6. Reklamacje

6.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia klientowi usługi zgodnie z opisem.

6.2. W przypadku nieprawidłowej realizacji zakupionej usługi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.

6.3. Klienci będący konsumentami mogą składać reklamacje sprzedającemu w wybranej przez siebie formie, zawierające opis wadliwości usługi i żądanie Klienta.

6.4. Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadliwej usłudze w ciągu roku od jej stwierdzenia, a w przypadku Klientów będących konsumentami – nie później niż w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru.

6.5. Klient nie może odstąpić od umowy w przypadku nieistotnej wady usługi.

6.6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia, informując Klienta o sposobie rozpatrzenia i ewentualnym czasie oczekiwania na spełnienie żądania.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sprzedający przetwarza i chroni dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: link, a także u rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów oraz w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

8.3. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, są rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego można kierować na podane adresy znajdujące się w sekcji Kontakt.

8.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku konfliktu między postanowieniami Regulaminu a obowiązującym prawem, zastosowanie ma prawo obowiązujące.

8.7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20-03-2024 r.

8.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Planowane zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego, razem z tekstem nowej wersji Regulaminu.